Obecna strategia na lata 2019-2023 została przyjęta na XI Zjeździe Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice w dniu 21.09.2019 roku.

MISJA HUFCA

Hufiec ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich jest wspólnotą drużynowych i instruktorów, miejscem współpracy, wymiany doświadczeń oraz rozwoju każdej jednostki, poprzez stworzenie warunków do ich pomyślnego działania. Zadaniem władz hufca jest szkolenie nowej kadry i wprowadzanie harcerstwa do tych miejsc, gdzie ono jeszcze nie funkcjonuje – tak aby każdy młody człowiek miał szansę przeżyć harcerską przygodę. Komenda Hufca pełni rolę wspierającą, wspomaga drużynowych i komendantów szczepu w realizacji misji ZHP poprzez pozyskiwanie środków finansowych na ich działalność, szkolenia funkcyjnych oraz pomoc w organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.  Hufiec oraz wspólnota instruktorska współdziałają dla dobra każdej jednostki, wspomagając drużynowych w ich pracy wychowawczej, zgodnie z wartościami i ideałami harcerskimi oraz  obowiązującymi standardami Związku Harcerstwa Polskiego.

NAJWAŻNIEJSZE CELE STRATEGICZNE

Praca z kadrą:

1. Usystematyzowanie pracy z kadrą oraz jej konsekwentna realizacja

2. Umożliwienie drużynowym oraz instruktorom podjęcia działań mających na celu ich rozwój osobisty oraz doskonalenie w obszarze pracy metodycznej.

3. Utworzenie efektywnego systemu motywacyjnego skierowanego na kadry jednostek wewnętrznych hufca.

Program:

1. Utworzenie atrakcyjnego i wiarygodnego planu pracy hufca uwzględniającego współdziałanie poszczególnych obszarów rozwoju.

2. Wspieranie kadr jednostek wewnętrznych hufca poprzez oferowanie i organizowanie atrakcyjnych form pracy, akcji oraz wydarzeń ułatwiających pracę w poszczególnych obszarach metodycznych.

3. Usystematyzowanie pracy zarówno hufca jak i jego jednostek wewnętrznych.

Zarządzanie:

1. Ulepszenie przepływu informacji oraz komunikacji pomiędzy Komendą Hufca a kadrą  hufca oraz poszczególnymi środowiskami

2. Zwrócenie szczególnej uwagi na jawność decyzji podejmowanych przez władze hufca oraz stałe informowanie o nich drużynowych, instruktorów.

3. Opracowanie zakresu obowiązków do poszczególnych funkcji oraz umów z nimi związanych.

4. Włączenie młodych instruktorów i doświadczonych wędrowników do pracy w  poszczególnych zespołach.

5. Włączenie doświadczonych i starszych  instruktorów w pracę hufca –  współpraca z kręgami instruktorskimi.

6. Wprowadzenie minimalnej liczby zespołów do sprawnej obsługi hufca.

7. Szkolenie funkcyjnych hufca do pełnienia poszczególnych funkcji  w wyniku udziału w warsztatach i szkoleniach – wychowanie następców.

8. Przestrzeganie regulaminów uchwalonych przez Komendę  Hufca oraz jej decyzji –  konsekwencja w działaniu.

Finanse:

1. Opracowanie i wdrożenie zasad finansowania podstawowych zadań statutowych z naciskiem na składkę członkowską wśród jednostek Hufca.

2. Regularne pozyskiwanie dotacji i funduszy na działalność jednostek i hufca, pozyskiwanie środków na remont bazy.

Wizerunek:

1. Zostawić świat po sobie lepszym niż się go zastało, poprzez poprawę, przypomnienie wizerunku Hufca w społeczności lokalnej oraz w Chorągwi Śląskiej.

2. Zmiana strony Hufca.

Tekst Strategii Hufca na lata 2019-2023 jest dostępny: tutaj.