Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania jest wspieranie rozwoju harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Opłacenie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem. Nieopłacenie jej wiąże się z konsekwencjami, między innymi ustaniem członkostwa w ZHP.

Z obowiązku uiszczania podstawowej składki członkowskiej ZHP zwolnieni są członkowie Nieprzetartego Szlaku.

W naszej Chorągwi, składka członkowska wynosi 12 zł na miesiąc, płatne co kwartał.

Podział składki:

2 zł dla Głównej Kwatery ZHP

5 zł dla Chorągwi ZHP

3 zł dla Hufca ZHP

2 zł dla Podstawowej Jednostki Organizacyjnej

Poniższa ilustracja przedstawia schemat opłacenia składki członkowskiej.

NA CO PRZEZNACZONA JEST SKŁADKA?

Część składki należnej Głównej Kwaterze ZHP przeznacza się:

a) 1,60 zł na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC obejmującej wszystkich członków ZHP,

b) 0,40 zł na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.

Część składki należnej Chorągwi przeznacza się między innymi na:

a) prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi i hufców,

b) szkolenia kadry,

c) obsługę księgową,

d) nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.

Część składki należnej hufcowi przeznacza się między innymi na:

a) prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków,

b) utrzymaniu siedziby hufca,

c) wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,

d) kształcenie kadry instruktorskiej,

e) prowadzenie rachunków bankowych,

f) nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami.

Część składki należnej podstawowej jednostce organizacyjnej przeznacza się między innymi na:

a) zakup materiałów programowych,

b) drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie, znaczki zucha.

Składki należy opłacić na konto Hufca, z dopiskiem SKŁADKA CZŁONKOWSKA imię i nazwisko zucha, harcerza, instruktora oraz jednostka.

Numer konta

ING Bank Śląski S.A.: 19 1050 1256 1000 0001 0263 5190

Dane adresowe do przelewu

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Czechowice-Dziedzice

ul. Legionów 145, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Dokumenty do pobrania

Prezentacja o składce członkowskiej

Poradnik o składkach w ZHP